• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อนุโสภโณ
วัดห้วยม่วง
2
ชยสิทฺโธ
วัดท่าเสา
3
รตนโชโต
วัดห้วยม่วง
4
จิตฺตวิสุทฺธิ
วัดห้วยม่วง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1