• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติทินฺโน
วัดพุทธธรรมรังษี
2
สุทสฺสโน
วัดพุทธธรรมรังษี
3
ธมฺมิโก
วัดลานตากฟ้า
4
กตธมฺโม
วัดลานตากฟ้า
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1