• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิณฺณธมฺโม
วัดนิลเพชร
2
เตชวโร
วัดบางภาษี
3
ธนปญฺโญ
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
4
อภินนฺโท
วัดราษฎร์สามัคคี
5
ถาวโร
วัดบางหลวง
6
สมานจิตโต
วัดเกษตราราม
7
สิริจนฺโท
วัดบางหลวง
8
สนฺตมโน
วัดบางหลวง
9
จิตฺตสํวโร
วัดบางหลวง
10
ปญฺญาธโร
วัดราษฎ์สามัคคี
11
พลสีโล
วัดลำพญา
12
ฐิตสีโล
วัดบางหลวง
13
วรปญฺโญ
วัดสุขวัฒนาราม
14
กิตฺติวณฺโณ
วัดลานคา
15
โสภโณ
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
16
อภิปุญฺโญ
วัดลานคา
17
ฐานปญฺโญ
วัดสุขวัฒนาราม
18
วฑฺฒนสิริ
วัดศรีประชาวัฒนาราม
19
อภิวโร
วัดบางหลวง
20
ธมฺมเมธี
วัดบางไผ่นารถ
21
ฐานธมฺโม
วัดโฆสิตาราม
22
อตฺตทีโป
วัดบางหลวง
23
มหาวายาโม
วัดบางหลวง
24
ปิยสีโล
วัดโฆสิตาราม
25
อกฺกวีโร
วัดบางไผ่นารถ
26
สุขวฑฺฒโก
วัดรางกำหยาด
27
ฐิตปญฺโญ
วัดรางกำหยาด
28
ปิยสีโล
วัดสว่างอารมณ์
29
ชินวํโส
วัดดอนสามสิบ
30
ธมฺมปาโล
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
31
อทินฺโน
วัดศรีประชาวัฒนาราม
32
โชติธมฺโม
วัดดอนสามสิบ
33
ปญฺญาธโร
วัดนิลเพชร
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1