• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภู่พยนต์
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
2
พลสีโล
วัดท่าพูด
3
ภูริปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
4
อติธมฺโม
วัดบางช้างเหนือ
5
ธมฺมรโส
วัดเพลินเพชร
6
ปญฺญาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
7
สุปฎิปนฺโน
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
8
อนาลโย
วัดสรรเพชญ
9
กิตฺติสาโร
วัดวังน้ำขาว
10
กิตฺติสีโล
วัดบางช้างใต้
11
อภิปุญฺโญ
วัดจินดาราม
12
สุมงฺคโล
วัดจินดาราม
13
ฐิตโสมนสฺโส
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
14
จนฺทปญฺโญ
วัดบางช้างเหนือ
15
วิปุโล
วัดไร่ขิง
16
สุธีโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
17
ฐานสิริ
วัดวังน้ำขาว
18
อธิปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
19
ธมฺมวโร
วัดท่าพูด
20
วีรภทฺโท
วัดไร่ขิง
21
กมลสุทฺโธ
วัดไร่ขิง
22
กตปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
23
พุทฺธิรํสี
วัดปรีดาราม
24
เตชพโล
วัดปรีดาราม
25
สุทนฺโต
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
26
ธมฺมโสภโณ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
27
อติธมฺโม
วัดเทียนดัด
28
ธมฺมสโร
วัดบางช้างเหนือ
29
อภิเชฏฺโฐ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
30
เขมาภิรโต
วัดวังน้ำขาว
31
ปญฺญาสิริ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
32
ขนฺติโก
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
33
อานนฺโท
วัดนครชื่นชุ่ม
34
ฐิตสีโล
วัดเทียนดัด
35
สุภาจาโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
36
ธมฺมธโร
วัดปรีดาราม
37
อาภาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
38
เขมจาโร
วัดหอมเกร็ด
39
วํสวโร
วัดวังน้ำขาว
ทั้งหมด 39 รายการ
1 / 1