• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมวํโส
วัดธรรมจริยาภิรมย์
2
วรญาโณ
วัดปทุมทองรัตนาราม
3
สุรสุทฺโธ
วัดยกกระบัตร
4
สุภโร
วัดฟุ้งประชาธรรมาราม
5
วรธมฺโม
วัดกระโจมทอง
6
วรพโล
วัดธรรมจริยาภิรมย์
7
ธีรปญฺโญ
วัดดอนโฆสิตาราม
8
ลทฺธคุโณ
วัดโรงเข้
9
ชยสุนฺทโร
วัดสุนทรสถิต
10
ธมฺมวํโส
วัดยกกระบัตร
11
วรญาโณ
วัดกระโจมทอง
12
กิตฺติภทฺโท
วัดธรรมโชติ
13
ปิยธมฺโม
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
14
อนนฺโท
วัดดอนโฆสิตาราม
15
กนฺตสีโล
วัดยกกระบัตร
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1