• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมวํโส
วัดธรรมจริยาภิรมย์
2
สุรสุทฺโธ
วัดยกกระบัตร
3
ธมฺมวํโส
วัดยกกระบัตร
4
กนฺตสีโล
วัดยกกระบัตร
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1