• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตสีโล
วัดครองครุ
2
มงฺคโล
วัดสุทธิวาตวราราม
3
โสภโณ
วัดศรีสินมา
4
อคฺคจิตฺโต
วัดชีผ้าขาว
5
รตฺตนาโภ
วัดบางปิ้ง
6
ปณีตจิตฺโต
วัดโกรกกราก
7
อภิชาโต
วัดใต้บ้านบ่อ
8
ภูริปญฺโญ
วัดบางปิ้ง
9
ธมฺมสุทฺโธ
วัดบางปิ้ง
10
สุรสิทฺโธ
วัดเกตุมดีศรีวราราม
11
ชาติวีโร
วัดสุทธิวาตวราราม
12
ธมฺมชโย
วัดบางปิ้ง
13
ฐิตญาโณ
วัดปัจจันตาราม
14
สุจิตฺโต
วัดบางหญ้าแพรก
15
ธมฺมทสฺสี
วัดแหลมสุวรรณาราม
16
จนฺทวํโส
วัดประสาทสามัคคีธรรม
17
ธนรกฺโข
วัดสุทธิวาตวราราม
18
อธิปุญฺโญ
วัดป่าชัยรังสี
19
โอภาสวีโร
วัดแหลมสุวรรณาราม
20
ฐิตสีโล
วัดเจษฎาราม
21
จิรนนฺโท
วัดบางปิ้ง
22
ฐานวโร
วัดใต้บ้านบ่อ
23
โกวิโท
วัดสหธรรมาราม
24
สิริวุฑฺโฒ
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
25
จกฺกวโร
วัดบางหญ้าแพรก
26
สนฺติกโร
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
27
วชิราวุโธ
วัดโคกขาม
28
ปุญฺญวฑฺฒโน
วัดเจษฎาราม
29
ภูริปญฺโญ
วัดบางปิ้ง
30
ฐานวํโส
วัดบางปลา
31
ปสนฺนธมฺโม
วัดคลองครุ
32
สิริวิชฺโช
วัดสุทธิวาตวราราม
33
ปภาโส
วัดโกรกกราก
34
ปุญฺญกาโม
วัดทองธรรมิการาม
35
สุธีรสีโล
วัดชีผ้าขาว
36
กิตฺติพนฺโธ
วัดเจษฎาราม
37
จนฺทวํโส
วัดบางปิ้ง
38
จกฺกวํโส
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
39
ธมฺมปาโล
วัดเจษฎาราม
40
ปภสฺสโร
วัดน้อยนางหงษ์
41
ปิยโก
วัดเกตุมดีศรีวราราม
42
กิตฺติสาโร
วัดโสภณาราม
43
อธิปุญฺโญ
วัดนาโคก
44
ปญฺญาทีโป
วัดบางปิ้ง
45
เตชพโล
วัดชีผ้าขาว
46
สนฺตจิตฺโต
วัดเกตุมดีศรีวราราม
47
อนาลโย
วัดปัจจันตาราม
48
สิรินฺธโร
วัดโกรกกราก
49
เขมจารี
วัดกาหลง
50
จนฺทวณฺโณ
วัดบางปิ้ง
ทั้งหมด 67 รายการ
1 / 2