• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวโร
วัดแสนสุข
2
ปภสฺสโร
วัดโบสถ์สายทอง
3
อินฺทวิจิตฺโต
วัดพายทอง
4
สุวีโร
วัดพิจารณ์โสภณ
5
เขมวชิโร
วัดศรีมหาโพธิ
6
อมโร
วัดสระแก้ว
7
ชยวุฑฺโฒ
วัดพิจารณ์โสภณ
8
กิตฺติปญฺโญ
วัดแจ้ง
9
มุนินฺโท
วัดเกตุ
10
จนฺทโสภโณ
วัดโบสถ์วรดิตถ์
11
สุทฺธิญาโณ
วัดพิจารณ์โสภณ
12
สาโรจโน
วัดแสนสุข
13
กมโล
วัดป่าโมกวรวิหาร
14
ฐิตปญฺโญ
วัดโบสถ์สายทอง
15
ปริปุณฺโณ
วัดศรีมหาโพธิ
16
ปภสฺสโร
วัดลาดเค้า
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1