• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิตฺตสํวโร
วัดบางประจันต์
2
อนาลโย
วัดลาดเป้ง
3
สุภาทโร
วัดป้อมแก้ว
4
สิริธโร
วัดน้อยแสงจันทร์
5
อาภรโณ
วัดป้อมแก้ว
6
อคฺคธมฺโม
วัดลาดเป้ง
7
สิริภทฺโท
วัดบางแก้ว
8
จิตฺตกาโร
วัดศรีศรัทธาธรรม
9
ขนฺติโก
วัดศรัทธาธรรม
10
ฐานิสฺสโร
วัดศรัทธาธรรม
11
ปญฺญาฑฺโฒ
วัดนางพิมพ์
12
โธตโก
วัดป้อมแก้ว
13
กมโล
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
14
ธมฺมโชโต
วัดธรรมสถิติ์วราราม
15
สิทฺธิชโย
วัดธรรมสถิติ์วราราม
16
สราวุโธ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
17
สมสํวโร
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
18
กิตฺติญาโณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
19
มหาวีโร
วัดใหญ่
20
ธมฺมพโล
วัดนางพิมพ์
21
ฐานรโต
วัดป้อมแก้ว
22
ยุตฺโต
วัดป้อมแก้ว
23
ปุญฺญาคโม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
24
วิชฺชโย
วัดใหญ่
25
ฐานกโร
วัดธรรมาวุธาราม
26
กลฺยาโณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
27
กิตฺติธโร
วัดบางขันแตก
28
ญาณโสภโณ
วัดธรรมสถิติ์วราราม
29
ญาณวิปุโล
วัดประทุมคณาวาส
30
กมโล
วัดบางจะเกร็ง
31
เตชวโร
วัดพวงมาลัย
32
ญาณวิริโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
33
จนฺทสุวณฺโณ
วัดลาดเป้ง
34
อนาวิโล
วัดประทุมคณาวาส
35
เขมวโร
วัดประทุมคณาวาส
36
ธมฺมทีโป
วัดนางพิมพ์
37
สิริญาโณ
วัดช่องลม
38
(ยโสธโร)
วัดคู้สนามจันทร์
39
(เตชธมฺโม)
วัดธรรมสถิติ์วราราม
40
ถาวโร
วัดสวนแก้วอุทยาน
41
กิตฺติโสภโณ
วัดจันทร์เจริญสุข
42
อริญฺชโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
43
อาภสฺสโร
วัดดาวโด่งดุสิตตาราม
44
ฐานิสฺสโร
วัดบางจะเกร็ง
45
(อคฺคปญฺโญ)
วัดปากลัด
46
(ธนปญฺโญ)
วัดลาดเป้ง
47
ปภสฺสโร
วัดน้อยแสงจันทร์
48
ขนฺติสาโร
วัดบางแก้ว
49
ธนปญฺโญ
วัดแม่น้ำ
ทั้งหมด 49 รายการ
1 / 1