• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุภาทโร
วัดป้อมแก้ว
2
อาภรโณ
วัดป้อมแก้ว
3
โธตโก
วัดป้อมแก้ว
4
กมโล
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
5
สราวุโธ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
6
สมสํวโร
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
7
กิตฺติญาโณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
8
มหาวีโร
วัดใหญ่
9
ฐานรโต
วัดป้อมแก้ว
10
ยุตฺโต
วัดป้อมแก้ว
11
ปุญฺญาคโม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
12
วิชฺชโย
วัดใหญ่
13
กลฺยาโณ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
14
ญาณวิปุโล
วัดประทุมคณาวาส
15
เตชวโร
วัดพวงมาลัย
16
ญาณวิริโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
17
อนาวิโล
วัดประทุมคณาวาส
18
เขมวโร
วัดประทุมคณาวาส
19
อริญฺชโย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1