• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติโก
วัดศรัทธาธรรม
2
ฐานิสฺสโร
วัดศรัทธาธรรม
3
กมโล
วัดบางจะเกร็ง
4
ฐานิสฺสโร
วัดบางจะเกร็ง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1