• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขิโต
วัดจุฬามณี
2
สุภทฺโท
วัดภุมรินทร์กุฏีทอง
3
อชิโต
วัดอินทาราม
4
วชิรญาโณ
วัดบางกะพ้อม
5
นาคเสโน
วัดบางแคน้อย
6
สิริปญฺโญ
วัดบางกะพ้อม
7
ยุตตฺธมฺโม
วัดบางกะพ้อม
8
สุจิตฺโต
วัดลังกา
9
ปิยธมฺโม
วัดโคกเกตุบุญญศิริ
10
สมฺปุณโณ
วัดบางพรม
11
อาสโภ
วัดบางลี่ใหญ่
12
ขนฺติโก
วัดบางกะพ้อม
13
จนฺทสาโร
วัดดาวดึงษ์
14
ทินยโส
วัดประดู่(พระอารามหลวง)
15
วรธมฺโม
วัดภุมรินทรุ์ฎีทอง
16
ญาณโสภโณ
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
17
สุจิตฺโต
วัดประดู่ พระอารามหลวง
18
ญาณวุฑฺโฒ
วัดเขายี่สาร
19
โสภณสีโล
วัดอินทาราม
20
อุปสนฺโต
วัดบางพรม
21
อภิวฑฺฒโน
วัดบางแคน้อย
22
สญฺญโม
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
23
ปภากโร
วัดบางแคน้อย
24
ฐิตาโภ
วัดโคกเกตุบุญญศิริ
25
สํวโร
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
26
(วรปุญฺโญ)
วัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
27
(สุธีโร)
วัดจุฬามณี
28
รตนปญฺโญ
วัดช่องลมวรรณาราม
29
(นนฺทิโย)
วัดอินทาราม
30
สุทฺธิญาโณ
วัดช่องลมวรรณาราม
31
อุตฺตโม
วัดปรกสุธรรมาราม
32
ขนฺติโก
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
33
นาควโร
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
34
ฐิตสุโภ
วัดปากน้ำ
35
พยตฺโต
วัดเสด็จ
ทั้งหมด 35 รายการ
1 / 1