• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขิโต
วัดจุฬามณี
2
สุจิตฺโต
วัดลังกา
3
สมฺปุณโณ
วัดบางพรม
4
จนฺทสาโร
วัดดาวดึงษ์
5
อุปสนฺโต
วัดบางพรม
6
(สุธีโร)
วัดจุฬามณี
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1