• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นริสฺสโร
วัดตาลกง
2
ปญฺญาโภ
วัดตาลกง
3
ฐิตคนฺโธ
วัดอรัญญาราม
4
เขมวีโร
วัดอรัญญาราม
5
สิริวชิโร
วัดอรัญญาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1