• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติธมฺโม
วัดในกลาง
2
ฐานวโร
วัดศรีษะคาม
3
กิตฺติปญฺโญ
วัดอุตมิงคาวาส
4
โชติวณฺโณ
วัดสมุทรโคดม
5
วรพนฺโธ
วัดในกลาง
6
ฐานิสฺสโร
วัดลักษณาราม
7
ธมฺมปสิทโธ
วัดศรีษะคาม
8
เขมธมฺโม
วัดดอนผิงแดด
9
สุขิโต
วัดลักษณาราม
10
ธมฺมธโร
วัดพิกุลแก้ว
11
อธิปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธา
12
โอภาโส
วัดนอกปากทะเล
13
(วฑฺฒจิตฺโต)
วัดเขาตะเครา
14
อนุจารี
วัดปากอ่าวบางตะบูน
15
ปุญฺญกุสโล
วัดบางขุนไทร
16
วรปญฺโญ
วัดลักษณาราม
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1