• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วชิรวํโส
วัดทองนพคุณ
2
สิริธมฺโม
วัดทองนพคุณ
3
สิริจนฺโท
วัดมหาธาตุวรวิหาร
4
สญฺญโต
วัดธรรมรังษี
5
กนฺตวณฺโณ
วัดข่อย
6
สุทฺธสีโล
วัดกำแพงแลง
7
สนฺตจิตฺโต
วัดมหาธาตุวรวิหาร
8
จิตฺตปญฺโญ
วัดดอนมะขามช้าง
9
ธมฺมโรจโน
วัดเสาวคนธ์
10
วิสุทฺโธ
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
11
วุฑฺฒิญาโณ
วัดชีสระอินทร์
12
สิริมงฺคโล
วัดหนองหว้า
13
อานนฺโท
วัดหนองควง
14
ฐิติวิโท
วัดจันทราวาส
15
ธมฺมวํโส
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
16
(ถิรวินโย)
วัดสนามพราหมณ์
17
อิทธิโร
วัดสระบัว
18
มหาเมธี
วัดมหาธาตุวรวิหาร
19
ฐิตเมโธ
วัดไชยสุรินทร์
20
สุมงฺคโล
วัดมหาธาตุวรวิหาร
21
กิตฺติธีโร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
22
ยโสธโร
วัดกำแพงแลง
23
สิริวํโส
วัดทองนพคุณ
24
อคฺคปญฺโญ
วัดโพธิ์ทัยมณี
25
ถิรปญฺโญ
วัดเขมาภิรัติการาม
26
สุทฺธิจิตโต
วัดโพธิ์ทัยมณี
27
มหพฺพโล
วัดเพรียง
28
ขนฺติจิตฺโต
วัดคงคารามวรวิหาร
29
เขมาภิรโต
วัดโรงเข้
30
รมณีโย
วัดจันทราวาส
31
ธีรปญฺโญ
วัดพระรูป
32
สีลเตโช
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
33
ปริสุทฺโธ
วัดธรรมรังษี
34
ธนปาโล
วัดธรรมรังษี
35
สจฺจวโร
วัดชีว์ประเสริฐ
36
(นรุตฺตโม)
วัดมหาธาตุวรวิหาร
37
ทีปธมฺโม
วัดพระรูป
38
ชาตปญฺโญ
วัดมหาธาตุวรวิหาร
39
ปญฺญาวโร
วัดชีสระอินทร์
40
(ฐานุตฺตโร)
วัดขุนตรา
41
สุวฑฺโต
วัดไร่ดอน
42
ฐิตสีโล
วัดชมพูพน
43
(วีรรตโน)
วัดมหาธาตุวรวิหาร
44
(ชวโน)
วัดไชยสุรินทร์
45
(นริสฺสโร)
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
46
โชติธีโร
วัดมหาธาตุวรวิหาร
47
จารุวํโส
วัดชมพูพน
48
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ทัยมณี
ทั้งหมด 48 รายการ
1 / 1