• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นาถธมฺโม
วัดเขาชมพู
2
อภิชาโต
วัดเขาชมพู
3
ชินวโร
วัดลิ้นช้าง
4
ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
5
เขมจาโร
วัดลิ้นช้าง
6
สมโณ
วัดหนองไผ่เจริญธรรม
7
วิโรจโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
8
(อพโล)
วัดลิ้นช้าง
9
สิริธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
10
(อินฺทปญฺโญ)
วัดยางน้ำกลัดใต้
11
(ถาวโร)
วัดหนองหญ้าปล้อง
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1