• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชุติปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
2
สมโณ
วัดหนองไผ่เจริญธรรม
3
วิโรจโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
4
สิริธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
5
(ถาวโร)
วัดหนองหญ้าปล้อง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1