• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุวณฺโณ
วัดบ้านท่ามะนาว
2
วิริยธมฺโม
วัดดอนมะกอก
3
ติสฺสรโณ
วัดดอนทราย
4
ธีรธมฺโม
วัดประชาราษฎร์
5
จรณธมฺโม
วัดดอนมะกอก
6
ปภากโร
วัดหนองกุ่ม
7
มหาวีโร
วัดตาลเจ็ดยอด
8
สิริปุญฺโญ
วัดสุขสำราญ
9
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดศาลาลัย
10
สุขกาโม
วัดห้วยไทรงาม
11
ญาณธโร
วัดมาลัย
12
ฐานวโร
วัดไร่ใหม่สามัคคี
13
อุตฺตโม
วัดสามร้อยยอด
14
ฐานทินฺโณ
วัดหนองยายอ่วม
15
ยสวโร
วัดเขาน้อย
16
รกฺขิโต
วัดเขาลั่นทม
17
อภิวํโส
วัดบางเจริญ
18
ฐานธมฺโม
วัดนาหนอง
19
ญาณวโร
วัดห้วยลึก
20
อินฺทวํโส
วัดเขาแดง
21
สุวิโย
วัดดอนตะเคียน
22
สุทฺธจิตฺโต
วัดมะเดื่อทอง
23
อภิชาโต
วัดนาล้อม
24
ฐานิสฺสโร
วัดเกตุชยาราม
25
คุณากโร
วัดเขามัน
26
สิริภทฺโท
วัดหนองไผ่
27
วรทินฺโน
วัดทุ่งสีเสียด
28
กนฺสีโล
วัดหนองมงคล
29
ขนฺติโก
วัดคลองน้ำเค็ม
30
สจฺจวโร
วัดด่านสิงขร
31
ธนปญฺโญ
วัดรักดีคีรีวัน
32
นิคโม
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์
33
ฐิตคุโณ
วัดทุ่งมะเม่า
34
คมฺภีรโต
วัดเนินดินแดง
35
ชยวฑฺฒโน
วัดห้วยสัก
36
กิตติญาโญ
วัดสองกะลอนประชาสรรค์
37
กิจฺจสาโร
วัดกำมะเสน
38
ยตินฺธโร
วัดสุขสำราญ
39
สุมิโต
วัดบุษยะบรรพต
40
ปภสฺสโร
วัดห้วยทรายขาว
41
ฐิตญาโณ
วัดถ้ำเขาไม้รวก
42
รติโก
วัดหนองปรือ
43
ปริมุตฺโต
วัดเขาถ้ำ
44
เปมสีโล
วัดบางเบิด
45
สุจิตฺโต
วัดถ้ำเขาจันทร์
46
ปภาโส
วัดสำนักสงฆ์เขาหลอด
47
ธมฺมธโร
วัดบุษยะบรรพต
48
ปุญฺญโณ
วัดบางเบิด
49
ญาณทีโป
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
50
มนาโป
วัดบุษยะบรรพต
ทั้งหมด 157 รายการ
1 / 4