• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดห้วยทรายขาว
2
สุวณฺณโชโต
วัดห้วยทรายขาว
3
มหาวชิโร
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
4
นิติสาโร
วัดห้วยทรายขาว
5
วิริยธโร
วัดห้วยทรายขาว
6
ปญฺญาวุโธ
วัดเขาโบสถ์ (พระอารามหลวง)
7
(สุจิณฺโณ)
วัดเขาโบสถ์(พระอารามหลวง)
8
มหาลาโภ
วัดเขาน้อย
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1