• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภากโร
วัดหนองกุ่ม
2
ฐิตคุโณ
วัดทุ่งมะเม่า
3
ญาณทีโป
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
4
นาถธมฺโม
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
5
โชติวโร
วัดคั่นกระได
6
ธมฺมสุทฺโธ
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
7
(ถิรธมฺโม)
วัดนิคมสามัคคี
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1