• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวีโร
วัดตาลเจ็ดยอด
2
ปญฺญาเสฏฺโฐ
วัดศาลาลัย
3
ฐานวโร
วัดไร่ใหม่สามัคคี
4
อุตฺตโม
วัดสามร้อยยอด
5
ปริมุตฺโต
วัดเขาถ้ำ
6
ปิยธมฺโม
วัดทุ่งประดู่
7
สุวณฺโณ
วัดสามร้อยยอด
8
กิตฺติวณฺโณ
วัดศาลาลัย
9
นาถสีโล
วัดสามร้อยยอด
10
ธีรธมฺโม
วัดบ้านหนองแก
11
อภิวณฺโณ
วัดบ้านใหม่
12
สมานฉนฺโท
วัดไร่ใหม่สามัคคี
13
ฉนฺทสีโล
วัดสามร้อยยอด
14
(อวิทฺยาโน)
วัดทุ่งประดู่
15
จิตฺตสุโภ
วัดหนองแก
16
โรจนวํโส
วัดหนองข้าวเหนียว
17
อินฺทปญฺโญ
วัดเกษตรกันทราราม
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1