• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปุญฺโญ
วัดสุขสำราญ
2
สุขกาโม
วัดห้วยไทรงาม
3
ญาณธโร
วัดมาลัย
4
ฐานทินฺโณ
วัดหนองยายอ่วม
5
สิริภทฺโท
วัดหนองไผ่
6
ยตินฺธโร
วัดสุขสำราญ
7
สุมิโต
วัดบุษยะบรรพต
8
ธมฺมธโร
วัดบุษยะบรรพต
9
มนาโป
วัดบุษยะบรรพต
10
ปุณฺณโก
วัดบุษยะบรรพต
11
ปวฑฺฒโน
วัดมาลัย
12
ติสฺสโร
วัดหนองแก
13
อินฺทปญฺโญ
วัดเขาอิติสุคโต
14
อธิจิตฺโต
วัดบ่อฝ้าย
15
กตธุโร
วัดบุษยะบรรพต
16
อชิโต
วัดนิโครธาราม
17
ขนฺติพโล
วัดอัมพารามหัวหิน
18
เตชธโร
วัดเขาน้อย
19
ฌาณฉนฺโท
วัดสมอโพรง
20
อุปสนฺโต
วัดเขาอิติสุคโต
21
(สิริจนฺโท)
วัดมาลัย
22
(จิตฺตสุโภ)
วัดหนองพลับ
23
ปจิโต
วัดสุขสำราญ
24
(ปญฺญาวุโธ)
วัดบุษยะบรรพต
25
(ชาคโร)
วัดห้วยไทรงาม
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1