• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขกาโม
วัดห้วยไทรงาม
2
ฐานทินฺโณ
วัดหนองยายอ่วม
3
(จิตฺตสุโภ)
วัดหนองพลับ
4
(ชาคโร)
วัดห้วยไทรงาม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1