• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตุโล
วัดไตรวิทยาราม
2
ปิยสีโล
วัดเตาปูน
3
จารุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
4
สุชโย
วัดสระสี่มุม
5
ปิยธมฺโม
วัดมะปรางงาม
6
เตชธมฺโม
วัดพรหมโลก
7
ฐานจาโร
วัดน้ำรอบ
8
ชินวํโส
วัดมัชฌิมวราราม
9
จิรสุโข
วัดดอนตรอ
10
กิตฺติผาสุโก
วัดโคกสูง
11
ปภสฺสโร
วัดไตรวิทยาราม
12
มนสาโร
วัดมะปรางงาม
13
เอกวณฺโณ
วัดควนชะลิก
14
ภูริปญโญ
วัดเสาธงทอง
15
กิตฺติปญฺโญ
วัดหลักช้าง
16
ชิตมาโร
วัดใหม่
17
จิรวฑฺฒโน
วัดสระไคร
18
จิรวฑฺฒโน
วัดชะอวด
19
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
20
ฐิตสทฺโธ
วัดไตรวิทยาราม
21
กตธมฺโม
วัดควนอุโบสถ
22
อิสโร
วัดใหญ่ชัยมงคล
23
ปญฺญาธโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
24
จารุธมฺโม
วัดดอนอินทนิน
25
เตชวโร
วัดสุวรรณาราม
26
ฐานวีโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
27
อมโร
วัดอมรานุยุตต์ (อิมอญ)
28
สุขิโต
วัดมะปรางงาม
29
ปญฺญาสิริ
วัดขนาน
30
อริญฺชโย
วัดชายนา
31
กตฺธมฺโม
วัดโสภณตีธาราม
32
โกวิโท
วัดป่าหวาย
33
สุวณฺโณ
วัดใหม่ไทยเจริญ
34
ยโสธโร
วัดสวนพลาราม
35
นวพโล
วัดเกล็ดแรด
36
จิตฺตสํวโร
วัดสุขะ
37
ธมฺมสาโร
วัดท่งยวน
38
ธมฺมรตนนาโค
วัดวังตะวันตก
39
ภทฺทิโย
วัดหน้าพระบรมธาตุ
40
เตชวโร
วัดศิลาชลเขต
41
ปญฺญาสโร
วัดหลวงครู
42
ฐิตสีโล
วัดหลักช้าง
43
กิตฺติธโร
วัดประดู่หอม
44
สณฺหวาโจ
วัดสุธรรมาราม
45
สุธีโร
วัดมะม่วงขาว
46
รตนปุรี
วัดพรหมราช
47
ปญฺญาวโร
วัดสำนักสงฆ์ป่าประนิมิตร
48
กุสลจิตฺโต
วัดเตาปูน
49
เตชปญฺโญ
วัดศิลาชลเขต
50
โชติปญฺโญ
วัดสระเหรียง
ทั้งหมด 240 รายการ
1 / 5