• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรสุโข
วัดดอนตรอ
2
จิรวฑฺฒโน
วัดสระไคร
3
โกวิโท
วัดป่าหวาย
4
อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า
5
ปัญญาวุฑโฒ
วัดทุ่งเฟื้อ
6
อาทโร
วัดสำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์
7
ธมฺมนรินฺโท
วัดสระไคร
8
ปริปุญฺโญ
วัดบางหว้า
9
สุทธิญาโณ
วัดทุ่งเฟื้อ
10
ปทีโป
วัดสระไคร
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1