• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชินวํโส
วัดมัชฌิมวราราม
2
ชยสิทฺธิโก
วัดขอนหาด
3
จิตฺตธมฺโม
วัดท่าสะท้อน
4
ฉนฺทโก
วัดพรุบัว
5
ธีรวโร
วัดควนป้อม
6
กลฺยาโณ
วัดโคกปราด
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1