• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
2
กตฺธมฺโม
วัดโสภณตีธาราม
3
สากยปุตโต
วัดเขาดิน
4
ธมฺมโชโต
วัดคงคาเลื่อน
5
ฐิตสีโล
วัดอินทโชติการาม
6
รกขิตธมฺโม
วัดเสนาราม
7
วชิโร
วัดเสนาราม
8
อภิวฺฑฒโน
วัดบางสาร
9
กมฺมสุทฺโธ
วัดนากุน
10
อภโย
วัดยางใหญ่
11
ชินวโร
วัดชลธาราม
12
นาถกโร
วัดโสภณติธาราม
13
สิทฺธิญาโณ
วัดยางใหญ่
14
รตนโชโต
วัดเขาพนมไตรรัตน์
15
เขมจิตฺโต
วัดบางสาร
16
สีลานุโลโม
วัดชุมโลง
17
เกตุธมฺโม
วัดไทรขาม
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1