• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
2
อภิวฺฑฒโน
วัดบางสาร
3
รตนโชโต
วัดเขาพนมไตรรัตน์
4
เขมจิตฺโต
วัดบางสาร
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1