• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริปญโญ
วัดเสาธงทอง
2
เตชวโร
วัดสุวรรณาราม
3
จิตฺตสํวโร
วัดสุขะ
4
โกวิโท
วัดบ้านงาม
5
อธิจิตฺโต
วัดศรีสมบูรณ์
6
รกฺขิตธมฺโม
วัดสุชาโต
7
เขมจาโร
วัดโบสถ์ธาราวดี
8
ยุทฺธโน
วัดเสาธงทอง
9
ชยานนฺโท
วัดนันทาราม
10
ผาสุโก
วัดแจ้ง
11
สุชาโต
วัดบางศาลา
12
ปภากโร
วัดศรีสมบูรณ์
13
ชยมงฺคโล
วัดป่าระกำใต้
14
โกวิโท
วัดเทพสิทธาราม
15
เขมปญฺโญ
วัดสุชาโต
16
อโนมคุโณ
วัดอัฑฒศาสนาราม
17
ธมฺมกาโม
วัดปิยาราม
18
สุทฺธิญาโณ
วัดมัชฌิมเขตธราราม
19
ปภสฺสโร
วัดอัฑฒศาสนาราม
20
กิตฺติโสภโณ
วัดบางศาลา
21
ชาครธมฺโม
วัดสระน้ำขาว
22
ชินปุตฺโต
วัดเสาธงทอง
23
มุนินฺโท
วัดคงคาสวัสดิ์
24
โอภาโส
วัดโบสถ์ธาราวดี
25
อสิญาโณ
วัดนาควารี
26
ปิยวณฺโณ
วัดขนาบนาก
27
สุรปญฺโญ
วัดท่าพญา
28
ปนฺตรโต
วัดนันทาราม
29
ถิรธมฺโม
วัดหอยกัน
30
อหึสโก
วัดบ้านงาม
31
กิตฺติคุโณ
วัดกาญจนาราม
32
ฐิตสทฺโธ
วัดเทพสิทธาราม
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1