• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริปญโญ
วัดเสาธงทอง
2
อธิจิตฺโต
วัดศรีสมบูรณ์
3
ยุทฺธโน
วัดเสาธงทอง
4
ชยานนฺโท
วัดนันทาราม
5
เขมปญฺโญ
วัดสุชาโต
6
ชินปุตฺโต
วัดเสาธงทอง
7
มุนินฺโท
วัดคงคาสวัสดิ์
8
อสิญาโณ
วัดนาควารี
9
ปนฺตรโต
วัดนันทาราม
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1