• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺถยุตฺโต
วัดอ่าวลึกเหนือ
2
ปิยธมฺโม
วัดถ้ำวารีริน
3
ญาณธโร
วัดเทพพนม
4
ปญฺญาวโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
5
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาต่อ
6
อตฺถรโต
วัดควนสบาย
7
กิตฺติปญฺโญ
วัดเฉลิมพนมเขต
8
อิทฺธิธโร
วัดคลองท่อม
9
ขนฺติธมฺโม
วัดคลองท่อม
10
อนามโย
วัดราษฎร์รังสรรค์
11
ปทุโม
วัดแก้วโกรวาราม
12
ตปสีโล
วัดเกาะลันตา
13
ขนฺติวโร
วัดถ้ำวารีริน
14
อชิโต
วัดมะม่วงเอน
15
คุณธมฺโม
วัดแก้วโกรวราราม
16
สาคโร
วัดบ้านตัวอย่าง
17
วิสุทฺธสาโร
วัดลำทับ
18
ญาณวีโร
วัดธรรมาวุธสรณาราม
19
พลปฺปตฺโต
วัดบางคราม
20
อภโย
วัดถ้ำวารีริน
21
โสภณปญฺโญ
วัดราษฎร์รังสรรค์
22
พลญาโณ
วัดเจริญทรวงศ์
23
อคฺคปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
24
อคฺคธมฺโม
วัดเกาะลันตา
25
สิริภทฺโท
วัดราษฎร์รังสรรค์
26
ฐานวโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
27
สิริเมโธ
วัดโภคาฑามาตย์
28
ฐานธมฺโม
วัดถ้ำโกบ
29
กิตฺติมงฺคโล
วัดเฉลิมพนมเขต
30
อาทโร
วัดทับปริก
31
ฐิตญาโณ
วัดธรรมาวุธสรณาราม
32
อาภสฺสโร
วัดภูมิบรรพต
33
กุสลจิตโต
วัดราษฎร์รังสรรค์
34
ฐิตญาโณ
วัดทับปริก
35
สนฺติกโร
วัดเเก้วโกรวราราม
36
เขมธมฺโม
วัดคลองพน
37
สิริมนุญฺโญ
วัดโภคาจุฑามาตย์
38
อาภสฺสโร
วัดเขาพนม
39
วรปญฺโญ
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
40
อรุโณ
วัดคลองสน
41
วิจาโร
วัดโภคาฑามาตย์
42
ฐานวีโร
วัดคลองท่อม
ทั้งหมด 42 รายการ
1 / 1