• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โฆสิโต
วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน)
2
เตชธมฺโม
วัดนางย่อน
3
อาภายุตฺโต
วัดบางครั่ง
4
วิริยธมโม
วัดประชุมโยธี
5
สนฺตมโน
วัดหลักแก่น
6
ฐานกโร
วัดลาภี
7
อติชาคโร
วัดศรัทธาราม
8
สุภาทโร
วัดบางมะรวน
9
เตชวโร
วัดบางครั่ง
10
โชติโย
วัดลาภี
11
กลฺยาโณ
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
12
ธีรวโร
วัดปัตติการาม
13
กิตฺติวโร
วัดประชุมศึกษา
14
สุหชฺโช
วัดมงคลสุทธิวาส
15
หิตจิตฺโต
วัดสามัคคีธรรม
16
มหาปญฺโญ
วัดประชุมศึกษา
17
สุทฺธาโภ
วัดสวนวาง
18
อนงฺคโณ
วัดสำนักสงฆ์บ้านปลายวง
19
อภินนฺโท
วัดประชุมโยธี
20
อภิวโร
วัดเหมืองประชาราม
21
อธิปญฺโญ
วัดนิคมโสสร
22
สุวณฺโณ
วัดอ่าวเวก
23
ธมฺมเตโช
วัดสำนักสงฆ์บ้านอ่าวแหวก
24
อนุตฺตโร
วัดบ้านบกปุย
25
อาจาโร
วัดสวนวาง
26
ปสนฺนจิตฺโต
วัดประชุมโยธี
27
ธมฺมวโร
วัดศรีรัตนาราม
28
โชติญาโณ
วัดนิกรวราราม
ทั้งหมด 28 รายการ
1 / 1