• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิริยธมโม
วัดประชุมโยธี
2
สุหชฺโช
วัดมงคลสุทธิวาส
3
อภินนฺโท
วัดประชุมโยธี
4
ปสนฺนจิตฺโต
วัดประชุมโยธี
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1