• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อติภทฺโท
วัดท่าเรือ
2
ฐิตคุโณ
วัดเชิงทะเล
3
เปมสีโล
วัดมงคลนิมิตร
4
ฉนฺทกาโม
วัดเทพกระษัตรี
5
อธิจิตฺโต
วัดขจรรังสรรค์
6
ฐานวีโร
วัดเทพวนาราม
7
เขมนนฺโท
วัดเทพวนาราม
8
สุทฺธิจิตฺโต
วัดขจรรังสรรค์
9
ปภาโส
วัดท่าเรือ
10
อติวีโร
วัดศรีสุนทร
11
ถิรจิตโต
วัดเชิงทะเล
12
อภโย
วัดเชิงทะเล
13
จนฺทวํโส
วัดวิชิตสังฆาราม
14
ฐิตสีโล
วัดวิชิตสังคาราม
15
ปวฑฺฒโน
วัดเทพวนาราม
16
ปญฺญาคโม
วัดเชิงทะเล
17
อนุภทฺโท
วัดเทพนิมิตร
18
สุจิตฺโต
วัดเทพวนาราม
19
กลฺยาณรโต
วัดลัฏฐิวนาราม
20
ปนฺนภาโร
วัดมงคลนิมิตร
21
ชินวโร
วัดเชิงทะเล
22
คุณากโร
วัดเทพวนาราม
23
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดเทพวนาราม
24
สุนฺทราจาโร
วัดมงคลนิมิตร
25
คุณยุตฺโต
วัดเชิงทะเล
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1