• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยสีโล
วัดตะกรบ
2
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
3
วีรชโย
วัดเวียง
4
สุรวํโส
วัดพระบรมธาตุไชยา
5
มงฺคโล
วัดเวียง
6
นิพฺภโย
วัดวชิราราม
7
วณฺณวีโร
วัดพระประสพ
8
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร
9
อรินฺธโร
วัดธารน้ำไหล
10
ปญฺญาวชิโร
วัดพุมเรียง
11
อิทฺธิญาโณ
วัดสุทธาวาส
12
จนฺทสโร
วัดธารน้ำไหล
13
อภิกิญฺจโณ
วัดโลกการาม
14
-
วัดพระบรมธาตุไชยา
15
ฐานจาโร
วัดตะกรบ
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1