• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
2
สุรวํโส
วัดพระบรมธาตุไชยา
3
นิพฺภโย
วัดวชิราราม
4
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร
5
-
วัดพระบรมธาตุไชยา
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1