• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวีโร
วัดบ่อมะปริง
2
กนฺตสีโล
วัดพระพรหม
3
ฐานธมฺโม
วัดท่าเสวียด
4
ฐานจาโร
วัดนันทาราม
5
ธมฺมโชโต
วัดอัมพรา
6
คนฺธาโร
วัดพระพรหม
7
กิตฺติปาโล
วัดนันทาราม
8
-
-
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1