• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดพระพรหม
2
ฐานจาโร
วัดนันทาราม
3
ธมฺมโชโต
วัดอัมพรา
4
คนฺธาโร
วัดพระพรหม
5
กิตฺติปาโล
วัดนันทาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1