• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โสภโณ
วัดกาฬสินธุ์
2
ฐิตธมฺโม
วัดกาฬสินธุ์
3
เกสโร
วัดกาฬสินธุ์
4
ขนฺติโก
วัดวิชิตดิตถารา
5
ปภาโส
วัดกาฬสินธุ์
6
นิคมธมฺโม
วัดอู่ตะเภา
7
อคฺคโชโต
วัดชัยธาราวาส
8
-
วัดสุมังคลาราม
9
-
วัดกาฬสินธุ์
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1