• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยวณฺโณ
วัดไกรสร
2
กิตฺติโก
วัดควนทอง
3
สุชีสุทฺโธ
วัดไกรสรเขตราราม
4
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
5
สุรตโน
วัดบ้านแสง
6
สุเมโธ
วัดควนทอง
7
จิตฺตญาโณ
วัดไกรสร
8
ธีรภทฺโท
วัดตาขุน
9
อนฺตโร
วัดไกรสรเขตราราม
10
อริฎฐโก
วัดพระแสง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1