• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ดร.อตฺถยุตฺโต
วัดบ้านนา
2
คุตฺตธมฺโม
วัดชโลตตมาราม
3
อติวีโร
วัดควนท่าแร่
4
ฐิตเมโธ
วัดควนท่าแร่
5
สุวณฺโณ
วัดควนท่าแร่
6
-
วัดท่ามะปริง
7
-
วัดควนท่าแร่
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1