• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อสิญาโณ
วัดคลองขนุน
2
พทฺธสีโล
วัดควนศรี
3
อมรธมฺโม
วัดพัฒนารมย์
4
วิสุทฺธสีโล
วัดท่าเจริญ
5
อิทฺธิญาโร
วัดท่าเจริญ
6
ธีรปญโญ
วัดท่าเจริญ
7
กนฺตสีโล
วัดคลองขนุน
8
วิสุทฺธิสาโร
วัดวารีวงศ์
9
กิจฺจโก
วัดศรีสมนึกบำรุงธรรม
10
โชติญาโณ
วัดควนสุบรรณ
11
-
วัดคลองปราบกัลยาราม
12
สิริธมฺโม
วัดท่าเจริญ
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1