• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตปุญฺโญ
วัดสระเกศ
2
อภิชโย
วัดสมุทราราม
3
ภูริญาโณ
วัดบ่อพุทธาราม
4
สีลวิทสุทฺโท
วัดคุณาราม
5
ปญฺญาวุโธ
วัดคุณาราม
6
-
วัดภูเขาทอง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1