• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานวโร
วัดพังกาญจน์
2
คุตตสีโล
วัดพังกาญจน์
3
มหาสกฺโก
วัดถ้ำพันธุ์รัตน์
4
ติสฺสวํโส
วัดคีรีไพรสณฑ์
5
อาภาธโร
วัดคีรีไพรสณฑ์
6
กตปุญโญ
วัดพังกาญจน์
7
ธีรญาโณ
วัดธัญญาราม
8
ขนฺติธมฺโม
วัดถ้ำวราราม
9
วิสุทฺธิญาโณ
วัดพังกาญจน์
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1