• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมโชโต
วัดศัทธาวนาราม
2
นายโก
วัดบางสวรรค์
3
อภิญาโณ
วัดเนินสุวรรณ
4
โฆสิโต
วัดบางสวรรค์
5
อนิวตฺโต
วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤฎ์
6
กิตฺติปญฺโญ
วัดจันทนาราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1