• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
2
ชวโน
วัดบางใหญ่
3
ชวนปญฺโญ
วัดตรนาราม
4
กิตติธโร
วัดตรีธาราราม
5
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
6
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
7
สิริภทฺโท
วัดน้ำรอบ
8
จารุธมฺโม
วัดตรีธาราราม
9
วิสารโท
วัดน้ำรอบ
10
สญญโต
วัดท่าโรงช้ารง
11
อนาลโย
วัดตรณาราม
12
ยติกโร
วัดสันติคีรีรมย์
13
กฺกธมฺโม
วัดทุ่งเซียด
14
ธมฺมวโร
วัดหนองไทร
15
อินฺทวีโร
วัดทุ่งเซียด
16
อาริยธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
17
โชติธมฺโม
วัดบางพลา
18
จิรธมฺโม
วัดบางมะเดื่อ
19
-
วัดดอนกะถิน
20
วิชโย
วัดเกาะธรรมประทีป
21
อาสโภ
วัดหนองไทร
22
กตปุญฺโญ
วัดบางมะเดื่อ
23
-
วัดหนองไทร
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1