• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
2
ชวนปญฺโญ
วัดตรนาราม
3
อนาลโย
วัดตรณาราม
4
-
วัดดอนกะถิน
5
วิชโย
วัดเกาะธรรมประทีป
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1