• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตรตโน
วัดบางใบไม้
2
ชยากโร
วัดโพธาวาส
3
กิตฺติธโร
วัดบางใบไม้
4
สนฺชโย
วัดพัฒนาราม
5
กตปุญฺโญ
วัดไทร
6
อุตฺตโม
วัดมะปริง
7
พุทธสโร
วัดบางใบไม้
8
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
9
สิรินฺธโร
วัดไทร
10
วิสุทฺโธ
วัดโพหวาย
11
ฐิตสทฺโธ
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
12
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
13
ญาณิสฺสโร
วัดซอยสิบ
14
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
15
อธิปุญโญ
วัดพุทธบูชา
16
วรกิจโจ
วัดสุนทรนิวาส
17
ฐิตสีโล
วัดธารวดี
18
-
วัดสมหวังวนาราม
19
-
วัดพัฒนาราม
20
สทฺธาธิโก
วัดสมหวัง
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1