• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยากโร
วัดโพธาวาส
2
สนฺชโย
วัดพัฒนาราม
3
กตปุญฺโญ
วัดไทร
4
อคฺคปญฺโญ
วัดพัฒนาราม
5
สิรินฺธโร
วัดไทร
6
สราวุโธ
วัดพัฒนาราม
7
วิสุทฺธสีโล
วัดพัฒนาราม
8
-
วัดพัฒนาราม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1